Banner Promo

GDPR

Datum publikování:

Ochrana osobních údajů

 Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu OSTRAVAR ARÉNY návštěvníci hokejových zápasů HC VÍTKOVICE RIDERA souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané na zápasech HC VÍTKOVICE RIDERA pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v rámci zápasů HC VÍTKOVICE RIDERA pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci zápasů a akcí HC VÍTKOVICE RIDERA dále berou na vědomí, že v průběhu zápasů a konání akcí mohou být v areálu OSTRAVAR ARÉNY či na místě pořádání akce, pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

 

Deklarace o ochraně osobních údajů

HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s.

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů a celé sportovní veřejnosti, že klub HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom víme, že je obránce HC VÍTKOVICE RIDERA, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikujeme. Pokud ale známe jeho číslo na soupisce, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná. Jakmile je fyzická osoba identifikována, osobním údajem je jakýkoli údaj o ní (např. v hokeji držení hole P/L)

HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR. 

 

Jedná se o tyto osobní údaje:

 

  1. údaje ve vztahu k zákazníkům (držitelům permanentek a jiných karet, účastníkům soutěží atp.): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
  2. údaje ve vztahu k obchodním partnerům – fyzickým osobám: titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa
  3. údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
  4. údaje ve vztahu ke kamerovému systému: obrazový, zvukový, či zvukově-obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob

 

 

Nad rámec výše uvedených osobních údajů zpracovává HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s.  i jiné osobní údaje, a to v těch případech, kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právem nás i třetích osob chráněných zájmů, zejména v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě pořádaných sportovních utkání ledního hokeje a zamezení vstupu do těchto míst těm osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání.

V takových případech zpracovává HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. mimo osobní údaje uvedené pod písm.a) a d) i tyto osobní údaje:

číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech.

Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu výše uvedeném tedy zpracováváme zejména při realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu, zejména při plnění smluv se zákazníky (prodej vstupenek, permanentních vstupenek, VIP vstupenek), plnění smluv s obchodními partnery, apod. a případné navazující kontroly a realizace opatření sloužících k bezproblémovému průběhu sportovních utkání.  Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

 

Proč zpracováváme Vaše údaje

Nejčastějším právním důvodem (zákonnost) pro zpracování Vašich osobních údajů je jejich nezbytnost pro realizaci práv a povinností smluvního vztahu (článek 6 odst. 1 písm.b) GDPR), a v případě zákazníků (návštěvníků) i realizace opatření pro případy, že dojde k porušení smlouvy, zejména porušením pravidel účasti na sportovních utkáních (návštěvní řád, apod.). V případě porušení těchto pravidel je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů ochrana oprávněných zájmů nás jako pořadatele (článek 6 odst. 1 písm.f) GDPR). Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese hockey@hc-vitkovice.cz Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul. 

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být dále předány osobám poskytujícím HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. IT služby. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány na základě pověření ze strany HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. společností zajišťující provoz a správu systému pro prodej vstupenek IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122].  Osobní údaje těch osob, které se v souvislosti se sportovním utkáním pořádaným HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. dopustily zvlášť závažného, nebo opakovaně méně závažného porušení návštěvního řádu, nebo jiného protiprávního jednání (ať už charakteru přestupkového nebo trestního), mohou být předány ke zpracování za stejným účelem těmto třetím osobám: ČSLH, Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, IČ 60456892 a jiným účastníkům, kteří se v aktuálním ročníků účastní extraligy ledního hokeje v rámci soutěží pořádané ČSLH.

Veškeré tyto osoby HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. prověří tak, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. S těmito osobami budou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně osobních údajů a dodržení standardů HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mimo EU/EHP. Pokud by mělo dojít k předání mimo EU/EHP a současně do zemí, které nesplňují podmínky rozhodnutí Evropské komise o tzv. Privacy Shield, vyžádáme si Váš souhlas.

 

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje bude HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. zpracovávat po dobu nutnou k uplatnění práv ze smluvních vztahů nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

 

Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

2. Právo na přesnost osobních údajů. HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s.  vymazala Vaše údaje a nadále je neuchovávala, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je HC VÍTKOVICE RIDERA,a.s. povinna Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.

5. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s.  přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

 

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získává HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. v převážné většině případů přímo od fyzických osob (zákazníků, smluvních partnerů, soutěžících atp.)

V případě online nákupu a rezervace vstupenek (permanentek a jiných karet), který se uskutečňuje prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal, získá HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. ssobní údaje poté, co je zákazník poskytne společnosti IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122 (zejména vyplněním do formuláře) za účelem nákupu či rezervace vstupenky. Společnost IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122 je v takovém případě zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, který se HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. smluvně zavázal zajistit ochranu osobních údajů a dodržování povinnosti mlčenlivosti.

 

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje fyzických osob nejsou v HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

 

Zpracování osobních údajů pomocí internetových stránek

Na internetových stránkách https://hc-vitkovice.cz/zpracovává HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. osobní údaje prostřednictvím cookies.

 

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese hockey@hc-vitkovice.cz.

NADCHÁZEJÍCÍ ZÁPAS

POSLEDNÍ ZÁPAS

Tabulka A tým 2023/2024

PozTýmZVVPPPPB
7Bílí Tygři Liberec5224342182
8Mountfield HK52168111775
9HC VÍTKOVICE RIDERA5218582172
10HC Olomouc5216762368
11HC Energie Karlovy Vary5214832761